DÀNH CHO GIÁO DỤC

GIỚI HẠN

MIỄN PHÍ
 • Giới hạn 20 thành viên / khóa
 • Hồ sơ thông minh
 • Bài kiểm tra tính cách
 • Trợ lý tạo nhóm thông minh đa tiêu chí (Tính cách, Giới tính, Lịch trống, …)
 • Trình giao và quản lý bài tập
 • Đánh giá thành viên ẩn danh
 • Thời gian biểu
 • Nhắn tin
 • Gọi video
 • Drive lưu trữ

KHÔNG GIỚI HẠN

$999Thành viên / Khóa học
 • Không giới hạn số lượng thành viên
 • Hồ sơ thông minh
 • Bài kiểm tra tính cách
 • Trợ lý tạo nhóm thông minh đa tiêu chí (Tính cách, Giới tính, Lịch trống, …)
 • Trình giao và quản lý bài tập
 • Đánh giá thành viên ẩn danh
 • Thời gian biểu
 • Nhắn tin
 • Gọi video
 • Drive lưu trữ